نویسنده = عبدالرضا ظهیری
استخراج رابطه دبی-اشل مقاطع مرکب چندسیلابدشتی با مدلهای یک بعدی و دوبعدی

دوره 30، شماره 4، دی 1402، صفحه 103-123

10.22069/jwsc.2023.21689.3679

عبدالرضا جمالی؛ بابک امین نژاد؛ عبدالرضا ظهیری


رویکرد جدید پیش‌بینی نرخ شکست لوله‌های شبکه توزیع آب با استفاده از مدل هیبرید هوشمند (مطالعه موردی: شبکه توزیع آب شهر گرگان)

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 149-166

10.22069/jwsc.2021.17670.3319

عبدالرضا ظهیری؛ سید مهران جعفری؛ امید بزرگ حداد؛ محمود محمدرضاپور طبری


بررسی آزمایشگاهی ضریب آبگذری سازه سرریز-دریچه مرکب قوسی

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 45-63

10.22069/jwsc.2020.15349.3059

مهدی مفتاح هلقی؛ عبدالرضا ظهیری؛ خلیل قربانی؛ نرجس محمودی سفیدکوهی


مدل‌سازی دمای آب رودخانه‌ها با استفاده از برنامه‌ریزی بیان ژن (مطالعه موردی: رودخانه محمّد‌آباد در استان گلستان)

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 237-244

10.22069/jwsc.2020.15635.3082

مرضیه کرامتلو؛ عبدالرضا ظهیری؛ اسماعیل کردی؛ خلیل قربانی؛ امیر احمد دهقانی


حل عددی توزیع عرضی رسوب معلق در قوس رودخانه‌ها

دوره 23، شماره 6، اسفند 1395، صفحه 365-373

10.22069/jwfst.2017.8898.2265

حسین شریفان؛ عبدالرضا ظهیری؛ بهروز دهانزاده؛ هرمز شیار بهادری


مدیریت آب شهری با استفاده از مدل برنامه‌ریزی منابع آب MODSIM

دوره 22، شماره 5، دی 1394، صفحه 153-169

سمیرا حسین پور؛ امیراحمد دهقانی؛ عبدالرضا ظهیری؛ مجتبی شوریان؛ مهدی مفتاح هلقی


برآورد ظرفیت انتقال رسوب رودخانه ها با استفاده از مدل ریاضی شبه دوبعدی

دوره 22، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 143-158

عبدالرضا ظهیری؛ بهروز دهانزاده


تخمین ضریب آبگذری سازه ترکیبی سرریز- دریچه با استفاده از روش برنامه‌ریزی ژنتیکی

دوره 22، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 255-263

سمیرا سلامتی؛ امیراحمد دهقانی؛ مهدی مفتاح هلقی؛ عبدالرضا ظهیری


شبیه سازی هیدرولیک جریان در سازه ترکیبی سرریز - دریچه با استفاده از نرم افزار Flow3D

دوره 22، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 111-129

محمد کاهه؛ امیراحمد دهقانی؛ مهدی کاهه؛ عبدالرضا ظهیری


مدل‌سازی توأم تغییرات زمانی- مکانی بارش ماهانه (مطالعه موردی بخشی از استان گلستان)

دوره 22، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 251-269

نفیسه حسنعلیزاده؛ ابوالفضل مساعدی؛ عبدالرضا ظهیری؛ محسن حسینعلی‏زاده


بررسی عملکرد آبپایه در کاهش آبشستگی اطراف تک پایه و پایه‌های دوتایی عمود بر مسیر جریان

دوره 21، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 191-205

نشاط موحدی؛ امیر احمد دهقانی؛ عبدالرضا ظهیری؛ محمد جواد اعرابی


مدل سازی عددی آبشستگی پایین دست سازه ترکیبی سرریز - دریچه با استفاده از نرم افزار Flow3D

دوره 21، شماره 5، دی 1393، صفحه 115-133

محمد کاهه؛ امیر احمد دهقانی؛ مهدی کاهه؛ عبدالرضا ظهیری


مقایسه روش های برآورد توزیع تنش برشی در عرض مجاری روباز

دوره 21، شماره 5، دی 1393، صفحه 285-295

فاطمه هوشمندی؛ عبدالرضا ظهیری؛ امیر احمد دهقانی؛ مهدی مفتاح هلقی