نویسنده = بختیار کریمی
ارائه روابطی برای پیش‌بینی الگوی توزیع مجدد رطوبت خاک در سیستم آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی به روش آنالیز ابعادی

دوره 21، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 223-237

بختیار کریمی؛ تیمور سهرابی؛ فرهاد میرزایی؛ بهنام آبابایی