نویسنده = فرشاد احمدی
کاربرد داده‌های شبکه‌ای CRU و GPCC در تحلیل خشکسالی‌های بلند مدت حوضه آبریز دریاچه ارومیه

دوره 30، شماره 3، مهر 1402، صفحه 107-125

10.22069/jwsc.2024.21431.3654

مرضیه صادقیان آقکندی؛ حسین رضایی؛ کیوان خلیلی؛ فرشاد احمدی


بررسی وقوع تغییرات اقلیمی در حوضه‌های آبریز با استفاده از تحلیل ایستایی و روند (منطقه مورد مطالعه: حوضه آبریز ارمند)

دوره 22، شماره 5، دی 1394، صفحه 45-61

فرشاد احمدی؛ رضا زمانی احمد محمودی؛ فریدون رادمنش؛ علیرضا امیر رضائیه


مقایسه مدل های غیرخطی سری زمانی و برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی جریان روزانه رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای ارومیه)

دوره 22، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 151-169

فرشاد احمدی؛ یعقوب دین پژوه؛ احمد فاخری فرد؛ کیوان خلیلی؛ صابره دربندی