نویسنده = عباس خاشعی سیوکی
مقایسه مدل‌های نفوذ آب با تکیه بر تحلیل عدم قطعیت پارامتر در دو نوع بافت خاک

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 249-262

10.22069/jwsc.2021.17193.3266

ابراهیم علی نیا؛ محسن پوررضا بیلندی؛ عباس خاشعی سیوکی


کاربرد روش GLUEدر برآورد عدم قطعیت پارامترهای آلفا و n در منحنی رطوبتی خاک

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 197-211

10.22069/jwsc.2020.16809.3214

وحیدرضا جلالی؛ سمانه اطمینان؛ مجید محمود آبادی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ محسن پوررضا


مقایسه مدل‏های درخت تصمیم و یادگیری برپایه نمونه در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 167-184

10.22069/jwsc.2018.15150.3032

مهنوش فرزادمهر؛ مهدی دستورانی؛ عباس خاشعی سیوکی


بررسی توزیع زمانی بارش‌های روزانه حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص تراکم

دوره 24، شماره 5، آذر 1396، صفحه 163-177

10.22069/jwsc.2017.13260.2792

یوسف رمضانی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ محمد ناظری تهرودی


ارزیابی مولفه های هیدرولوژیکی حوضه با کمک مدل مفهومی پیوسته بارش- رواناب شماره منحنی اصلاح شده

دوره 24، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-23

10.22069/jwfst.2017.12085.2660

ثریا گلنارکار؛ محسن پوررضا؛ عباس خاشعی سیوکی؛ مهدی امیر آبادی زاده