دوره و شماره: دوره 18، شماره 3، آذر و دی 1390، صفحه 1-219