شبیه¬سازی جریان رودخانه با استفاده از مدل هیدرولوژیکی- توزیعی WetSpa در حوزه آبخیز چهل¬چای در استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Streamflow Simulation using Spatially Distributed Hydrologic Model, WetSpa in Chehel-Chai Watershed in Golestan Province