تاثیر تخریب جنگل‌ها، تغییرکاربری اراضی و ویلاسازی بر برخی شاخص‌های کیفیت خاک در حوضه زیارت استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Impact of forest degradation, changing land use and building villas on some indicators of soil quality in the watershed, Golestan province