دوره و شماره: دوره 19، شماره 3، آذر و دی 1391، صفحه 1-243