دوره و شماره: دوره 19، شماره 2، مرداد و شهریور 1391