تعیین رابطه دبی- اشل برای مقاطع مرکب آزمایشگاهی و صحرایی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Determination of stage discharge curve for laboratory and river compound channels applying genetic algorithm