بررسی میزان رسوب ورودی و مؤلفه‌های سرعت در آب‌گیر جانبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

عنوان مقاله [English]

Investigation of sediment entry and velocity vectors at lateral intakes