تعیین شکل های شیمیایی مس و ارتباط آن ها با پاسخ های گیاه و ویژگی های خاک در برخی خاک های استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Determination of chemical forms of copper and their relationships with plant responses and soil properties in some soils of Golestan Province