دوره و شماره: دوره 18، شماره 1، خرداد و تیر 1390، صفحه 1-246