نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، مهناز حذف سرب از محلول‌های آبی با استفاده از بیوچار و بیوماس هسته زیتون با سیستم جذب سطحی: مطالعات همدما و سینیتیک [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 109-126]
 • احمدیان، احمد اثر کاربرد شوک الکتریکی و هیدروپرایمینگ بذر بر افزایش بهره‌وری آب گندم تحت سطوح مختلف شوری [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 127-144]
 • اطمینان، سمانه کاربرد روش GLUEدر برآورد عدم قطعیت پارامترهای آلفا و n در منحنی رطوبتی خاک [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 197-211]
 • اعلایی بازکیایی، پویا ارزیابی مدل ORYZA2000 در شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری تولید برنج تحت مدیریت‌های زراعی. [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 49-69]
 • امیری، ابراهیم ارزیابی مدل ORYZA2000 در شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری تولید برنج تحت مدیریت‌های زراعی. [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 49-69]

ب

 • بیات، حسین اثرات کوتاه مدت استفاده از کودهای زیستی بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 71-89]
 • بندک، ثریا تاثیر سوپر جاذب 200 A و کود پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در یک خاک لسی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 237-244]
 • بهره مند، عبدالرضا بررسی تغییرات زمانی و مکانی مؤلفه‌های بیلان آب و هیدروگراف تفکیک شده 
حوزه آبخیز ارازکوسه از طریق مدلسازی تغذیه آب زیرزمینی با مدل WetSpass [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 25-47]

پ

 • پوررضا، محسن کاربرد روش GLUEدر برآورد عدم قطعیت پارامترهای آلفا و n در منحنی رطوبتی خاک [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 197-211]

ت

 • تیموری، رضا مقایسه روشهای مختلف تخمین بار بستر در رودخانه بابل رود با توسعه نرم افزار STE [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 229-236]

ج

 • جلالی، وحیدرضا کاربرد روش GLUEدر برآورد عدم قطعیت پارامترهای آلفا و n در منحنی رطوبتی خاک [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 197-211]
 • جمالی، صابر اثر تیمارهای تلفیقی پساب تصفیه شده شهری بر آبیاری گیاه کینوا [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 181-195]

ح

 • حیدری، لادن اثرات کوتاه مدت استفاده از کودهای زیستی بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 71-89]
 • حسنی، اکبر حذف سرب از محلول‌های آبی با استفاده از بیوچار و بیوماس هسته زیتون با سیستم جذب سطحی: مطالعات همدما و سینیتیک [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 109-126]
 • حسینعلی زاده، محسن مدل‌سازی الگوی نقطه‌ای دامنه و آبراهه با استفاده از تصاویر پهپاد در بخشی از فلات لسی، استان گلستان [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 91-107]
 • حمزه نژاد، رقیه ویژگی‌های جذب سرب توسط بقایای هرس انگور و بیوچار آن از محلول های آبی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 213-228]
 • حمزه‌ئی، جواد اثرات کوتاه مدت استفاده از کودهای زیستی بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 71-89]

خ

 • خاشعی سیوکی، عباس کاربرد روش GLUEدر برآورد عدم قطعیت پارامترهای آلفا و n در منحنی رطوبتی خاک [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 197-211]
 • خداوردیلو، حبیب ویژگی‌های جذب سرب توسط بقایای هرس انگور و بیوچار آن از محلول های آبی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 213-228]
 • خرمالی، فرهاد مدل‌سازی الگوی نقطه‌ای دامنه و آبراهه با استفاده از تصاویر پهپاد در بخشی از فلات لسی، استان گلستان [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 91-107]

د

 • دلاور، محمدامیر حذف سرب از محلول‌های آبی با استفاده از بیوچار و بیوماس هسته زیتون با سیستم جذب سطحی: مطالعات همدما و سینیتیک [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 109-126]
 • دهقانی، امیر احمد مقایسه روشهای مختلف تخمین بار بستر در رودخانه بابل رود با توسعه نرم افزار STE [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 229-236]

ر

 • رسولی صدقیانی، میرحسن ویژگی‌های جذب سرب توسط بقایای هرس انگور و بیوچار آن از محلول های آبی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 213-228]
 • رضایی، مجتبی ارزیابی مدل ORYZA2000 در شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری تولید برنج تحت مدیریت‌های زراعی. [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 49-69]

ز

 • زین‌الدین، سیده محبوبه اثر تیمارهای تلفیقی پساب تصفیه شده شهری بر آبیاری گیاه کینوا [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 181-195]
 • زینلی، ابراهیم تاثیر سوپر جاذب 200 A و کود پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در یک خاک لسی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 237-244]

س

 • سالاری، امیر اثر کاربرد شوک الکتریکی و هیدروپرایمینگ بذر بر افزایش بهره‌وری آب گندم تحت سطوح مختلف شوری [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 127-144]
 • سالاری جزی، میثم بهینه سازی الگوی کشت با استفاده از برنامه ربزی آرمانی (مطالعه موردی: حوضه آبریز قره سو) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 163-180]
 • سپهر، ابراهیم ویژگی‌های جذب سرب توسط بقایای هرس انگور و بیوچار آن از محلول های آبی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 213-228]
 • سعدالدین، امیر بررسی تغییرات زمانی و مکانی مؤلفه‌های بیلان آب و هیدروگراف تفکیک شده 
حوزه آبخیز ارازکوسه از طریق مدلسازی تغذیه آب زیرزمینی با مدل WetSpass [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 25-47]

ص

 • صمدی، عباس ویژگی‌های جذب سرب توسط بقایای هرس انگور و بیوچار آن از محلول های آبی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 213-228]

ع

 • عبدالهی، خدایار بررسی تغییرات زمانی و مکانی مؤلفه‌های بیلان آب و هیدروگراف تفکیک شده 
حوزه آبخیز ارازکوسه از طریق مدلسازی تغذیه آب زیرزمینی با مدل WetSpass [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 25-47]
 • عمادی، علی رضا تحلیل تعامل بخش کشاورزی و صنعت در تخصیص آب با رویکرد بازی های غیرهمکارانه [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 145-161]

ف

 • فضل اولی، رامین تحلیل تعامل بخش کشاورزی و صنعت در تخصیص آب با رویکرد بازی های غیرهمکارانه [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 145-161]

ق

 • قربانی، خلیل بهینه سازی الگوی کشت با استفاده از برنامه ربزی آرمانی (مطالعه موردی: حوضه آبریز قره سو) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 163-180]

ک

 • کاظمی، حسین ارزیابی مدل ORYZA2000 در شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری تولید برنج تحت مدیریت‌های زراعی. [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 49-69]
 • کامکار، بهنام ارزیابی مدل ORYZA2000 در شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری تولید برنج تحت مدیریت‌های زراعی. [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 49-69]
 • کرامت زاده، علی بهینه سازی الگوی کشت با استفاده از برنامه ربزی آرمانی (مطالعه موردی: حوضه آبریز قره سو) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 163-180]
 • کریمی‌نژاد، نرگس مدل‌سازی الگوی نقطه‌ای دامنه و آبراهه با استفاده از تصاویر پهپاد در بخشی از فلات لسی، استان گلستان [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 91-107]
 • کلاهی، مهدی اثر تیمارهای تلفیقی پساب تصفیه شده شهری بر آبیاری گیاه کینوا [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 181-195]
 • کمکی، چوقی بایرام بررسی تغییرات زمانی و مکانی مؤلفه‌های بیلان آب و هیدروگراف تفکیک شده 
حوزه آبخیز ارازکوسه از طریق مدلسازی تغذیه آب زیرزمینی با مدل WetSpass [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 25-47]
 • کوهستانی، شاپور بررسی تغییرات زمانی و مکانی مؤلفه‌های بیلان آب و هیدروگراف تفکیک شده 
حوزه آبخیز ارازکوسه از طریق مدلسازی تغذیه آب زیرزمینی با مدل WetSpass [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 25-47]

گ

 • گلچین، احمد حذف سرب از محلول‌های آبی با استفاده از بیوچار و بیوماس هسته زیتون با سیستم جذب سطحی: مطالعات همدما و سینیتیک [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 109-126]

م

 • محمودی، زینب بررسی تغییرات زمانی و مکانی مؤلفه‌های بیلان آب و هیدروگراف تفکیک شده 
حوزه آبخیز ارازکوسه از طریق مدلسازی تغذیه آب زیرزمینی با مدل WetSpass [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 25-47]
 • محمود آبادی، مجید کاربرد روش GLUEدر برآورد عدم قطعیت پارامترهای آلفا و n در منحنی رطوبتی خاک [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 197-211]
 • میری، عباس تحلیل طوفان های گردوغبار سیستان با استفاده از شاخص های DDI و DSI و پارامترهای سرعت باد، دید افقی و غلظت PM10 [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 1-23]
 • مفتاح هلقی، مریم بهینه سازی الگوی کشت با استفاده از برنامه ربزی آرمانی (مطالعه موردی: حوضه آبریز قره سو) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 163-180]
 • ملکی، صدیقه مدل‌سازی الگوی نقطه‌ای دامنه و آبراهه با استفاده از تصاویر پهپاد در بخشی از فلات لسی، استان گلستان [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 91-107]
 • مهرجو، سعید اثر کاربرد شوک الکتریکی و هیدروپرایمینگ بذر بر افزایش بهره‌وری آب گندم تحت سطوح مختلف شوری [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 127-144]
 • موحدی نائینی، سید علیرضا تاثیر سوپر جاذب 200 A و کود پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در یک خاک لسی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 237-244]

ن

 • نوری، مهسا تحلیل تعامل بخش کشاورزی و صنعت در تخصیص آب با رویکرد بازی های غیرهمکارانه [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 145-161]