بررسی تأثیر بسترهای مختلف کشت بر عملکرد گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهدسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

2 استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند

10.22069/jwsc.2020.16771.3208

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: ایران در یک منطقه گرم و خشک قرار دارد و مصرف بهینه آب با روشی که به گیاه آسیب نرسد، از اهمیت بالایی برخوردار است. گیاه کاسنی در تیره گیاهان آوندی قرار دارد، ارتفاع آن به 120 سانتیمتر می‌رسد و دارای یک ریشه ضخیم می‌باشد. یکی از موارد بهینه‌سازی مصرف آب، استفاده از بنتونیت و پلیمر سوپرجاذب است. در این پژوهش به تأثیر این دو ماده بر رشد گیاه کاسنی پرداخته شده است.
مواد و روش‌ها: آزمایش در سال زراعی 1397-1396 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند واقع در 5 کیلومتری جاده بیرجند–کرمان با مقیاس عرض جغرافیایی 32 درجه و 56 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 59 درجه و 13 دقیقه شرقی انجام گرفت. این پژوهش تنش خشکی در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو تیمار آبیاری شامل 100 و 50 درصد در سه تکرار با 6 بستر کشت، اعمال گردید.
یافته‌ها: به‌طور کلی تنش خشکی بر عملکرد گیاه کاسنی اثر معناداری داشته است. همچنین بیشترین میانگین وزن خشک برگ در اثر متقابل سطوح آبیاری 100 و 50 درصد و سطوح مختلف کشت به‌ترتیب برابر 66/3686 و 33/2453 کیلوگرم بر هکتار است. بیشترین میانگین اثر متقابل سطوح آبیاری 100% و 50% و سطوح مختلف کشت بر وزن تر ریشه به‌ترتیب معادل 6/3626 و 6/2526 کیلوگرم بر هکتار و بیشترین میانگین وزن خشک ریشه در اثر متقابل سطوح آبیاری 100 و 50 درصد و سطوح مختلف کشت به‌ترتیب برابر 6/1276 و 3/903 کیلوگرم بر هکتار می‌باشد. با توجه به داده‌های به دست آمده از این تحقیق می‌توان کمترین مقدار را در تیمار شاهد و بیشترین مقدار اندازه‌های بدست آمده مربوط به ترکیب تیمار بنتونیت 5/4 کیلوگرم و پلیمر سوپر جاذب می‌باشد و می‌توان تأثیر ترکیب این دو تیمار را بر گیاه مشاهده کرد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد اعمال بنتونیت و پلیمر سوپرجاذب بر رشد گیاه اثر مثبتی خواهد داشت و می‌توان مقاومت گیاه را در برابر تنش آبی افزایش داد و بیشترین عملکرد را از گیاه کاسنی در شرایط آب و هوایی منطقه بیرجند را شاهد بود.
ن از این تحقیق می‌توان کمترین مقدار را در تیمار شاهد و بیشترین مقدار اندازه‌های بدست آمده مربوط به ترکیب تیمار بنتونیت 5/4 کیلوگرم و پلیمر سوپر جاذب می‌باشد و می‌توان تأثیر ترکیب این دو تیمار را بر گیاه مشاهده کرد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد اعمال بنتونیت و پلیمر سوپرجاذب بر رشد گیاه اثر مثبتی خواهد داشت و می‌توان مقاومت گیاه را در برابر تنش آبی افزایش داد و بیشترین عملکرد را از گیاه کاسنی در شرایط آب و هوایی منطقه بیرجند را شاهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Different Substrate Plants on Performance of Chicory (Cichorium intybus L.)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Shirzadi 1
  • mehdi dastourani 2
  • Abbas Khashei-Siuki 2
1 Graduate student of drainage irrigation, Department of Water Science and Engineering, College of Agriculture
چکیده [English]

Abstract
Background and Objective: Iran is in a warm and dry area and optimal use of water in a way that does not damage the plant is very important. Chicory is located in the dark of vascular plants, its height is 120 cm and has a thick root. One of the ways to optimize water use is to use bentonite and superabsorbent polymer. In this study, the effect of these two substances on chicory growth has been investigated.
Materials and Methods: The experiment was conducted in a research farm of Agricultural faculty of Agriculture of Birjand University located 5 km from Birjand-Kerman road with latitude 32 degrees and 56 minutes north and longitude 59 degrees and 13 minutes east. Drought stress was applied in a completely randomized design with two irrigation treatments (100 and 50%) in three replications with 6 bedding. In general, drought stress has a significant effect on yield and yield of chicory plants.
Results: In general, drought stress has a significant effect on yield and plant characteristics of chicory. Also, the highest average leaf dry weight was observed in interactions between irrigation levels of 100 and 50% and different levels of cultivation respectively 3686.66 and 2453.33 kg / ha. The highest intermediate interaction between irrigation levels of 100% and 50% and different levels of culture on root fresh weight was 3626.66 and 2526.66 kg / ha, respectively. The highest mean root dry weight was observed in interactions between irrigation levels of 100 and 50% and levels Different cultivars are 1276.6 and 903.3 kg ha-1 respectively. According to the data obtained from this study, the lowest amount in the control treatment and the highest amount of the obtained values are related to the combination of 4.5 kg bentonite and super absorbent polymer, and can be affected The combination of these two treatments was observed on the plant.
Conclusion: Therefore, the results show that the application of bentonite and superabsorbent polymer will have a positive effect on plant growth and can increase the plant's resistance to water stress and the highest yield of chicory plants in Birjand region was observed.
absorbent polymer, and can be affected The combination of these two treatments was observed on the plant.
Conclusion: Therefore, the results show that the application of bentonite and superabsorbent polymer will have a positive effect on plant growth and can increase the plant's resistance to water stress and the highest yield of chicory plants in Birjand region was observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultivar
  • Drought stress
  • Superabsorbent
  • Low irrigation