بررسی اثر زایتونیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کینوا تحت آبیاری با آب‌های نامتعارف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

10.22069/jwsc.2020.14856.2999

چکیده

سابقه و هدف: افزایش روز افزون جمعیت همگام با معضل بحران جهانی منابع آب شیرین، استفاده از منابع آب نامتعارف در بخش کشاورزی، به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌ی آب شیرین، به ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک را ضروری می‌سازد. شرایط فیزیکی خاک یکی از عواملی است که می‌تواند تولید محصول را محدود کند. خاک‌هایی که دارای شرایط فیزیکی ضعیفی هستند، جذب آب و رشد و توسعه ریشه و هوادهی خاک را محدود می‌کند.
مواد و روش‌ها: به منظور بررسی اثر توام کیفیت‌های مختلف آب آبیاری و زایتونیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کینوا رقم Titicaca در سال 1396 آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا گردید. این تحقیق بصورت فاکتوریل دو عاملی بر پایه طرح کاملاً تصادفی و با 3 تکرار در شرایط گلخانه‌ای و در گلدان اجرا گردید. کیفیت آب آبیاری (آب شهری، پساب شهری، پساب استخر ماهی و آب شور) و زایتونیک (صفر و 1 کیلوگرم در متر مربع) بود.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که کیفیت آب آبیاری بر تعداد برگ، تعداد شاخه فرعی، وزن خشک اندام هوایی، ارتفاع، قطر ساقه، شاخص سبزینگی و سطح برگ در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بوده ولی بر وزن تر اندام هوایی در سطح احتمال 5 درصد معنی‌دار شد. در این تحقیق نتایج نشان داد استفاده از پساب تصفیه شده شهری منجر به افزایش کلیه صفات شد. سطوح زایتونیک نیز بر تعداد برگ، وزن تر اندام هوایی، قطر ساقه، شاخص سبزینگی و سطح برگ در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بوده ولی بر وزن خشک اندام هوایی در سطح احتمال 5 درصد معنی‌دار شد. اثر متقابل نیز بر تعداد برگ و وزن خشک اندام هوایی در سطح یک درصد معنی‌دار شده و بر تعداد شاخه فرعی، وزن تر اندام هوایی و قطر ساقه در سطح 5 درصد معنی‌دار شد.
نتیجه‌گیری: در این تحقیق نتایج نشان دهنده اثر منفی شوری بر روی کلیه صفات مورد بررسی بود، از طرفی استفاده از پساب استخر ماهی و پساب تصفیه شده شهری منجر به افزایش کلیه صفات شد. تیمار پساب شهری و پساب استخر ماهی بترتیب منجر به افزایش 9/6 و 9/12 درصدی وزن تر اندام هوایی و 2/13 و 9/16 درصدی وزن خشک اندام هوایی شد. از طرفی آب شور منجر به کاهش وزن تر و خشک اندام هوایی به میزان 2/31 و 6/39 درصدی شد. استفاده از زایتونیک نیز منجر به افزایش 4/41 و 3/16 درصدی وزن تر و خشک اندام هوایی شد. استفاده از زایتونیک نیز منجر به افزایش 4/41 و 3/16 درصدی وزن تر و خشک اندام هوایی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the effect of Zytonic on Yield and Yield components of Quinoa under irrigated Unconventional water

نویسندگان [English]

  • saber jamali 1
  • hossein sharifan 2
1 Water Engineering Department, ferdowsi university of mashhad, mashhad, Iran.
2 Water engineering department, ferdowsi university of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Background and objectives: Increasing population growth along with the freshwater resources global crisis necessitates the use of unconventional water resources in agriculture, as the largest fresh water consumer, especially in the arid and semiarid areas. Soil physical condition is one factor that can limit crop production. Poor soil physical condition can restrict water intake into the soil and subsequent movement, plant root development and aeration of the soil.
Materials and methods: Investigation the effect of different water quality and Zytonic on yield and yield components of Quinoa (cv. Titicaca). the research was conducted as a factorial experiment based on completely randomized design including 3 replications as pot planting in Ferdowsi University of Mashhad in Greenhouse conditions, during 2017-2018. In this study, water quality included (freshwater, wastewater, fishery wastewater and saline water) and Zytonic included (0 and 1 kgm-2).
Results: The results showed that effect of different water quality on leaf number, branches number, shoot dry weight, plant height, stem diameter, SPAD index, and leaf area was significant at 1 percent level (p < 0.01), but on shoot fresh weight was significant at 5 percent level (p < 0.05). The results showed that effect of different zytonic levels on leaf number, and shoot dry weight, stem diameter, SPAD index, and leaf area was significant at 1 percent level (p < 0.01), but on shoot dry weight was significant at 5 percent level (p < 0.05). Interactions between water quality and zytonic levels leaf number, and shoot dry weight was significant at 1 percent level (p < 0.01), but on branches number, shoot fresh weight, and stem diameter was significant at 5 percent level (p < 0.05).
Conclusion: In this study, all of this parameter decreased significantly with irrigation by saline water. in this study, increased all of this parameter with irrigation by wastewater and fishery wastewater. Wastewater and fishery wastewater has resulted to increasing of shoot fresh weight 6.9 and 12.9 percent and shoot fresh weight 13.2 and 16.9 percent, respectively. Saline water has resulted to decreasing of shoot fresh and dry weight 31.2 and 39.6 percent, respectively. Zytonic has resulted to increasing of shoot fresh and dry weight 41.4 and 16.3 percent, respectively. increasing of shoot fresh weight 6.9 and 12.9 percent and shoot fresh weight 13.2 and 16.9 percent, respectively. Saline water has resulted to decreasing of shoot fresh and dry weight 31.2 and 39.6 percent, respectively. Zytonic has resulted to increasing of shoot fresh and dry weight 41.4 and 16.3 percent, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fishery wastewater
  • Quinoa
  • Saline water
  • Wastewater
  • Zytonic