1. ارزیابی حساسیت مدل های برآورد تبخیر تعرق فائو 56 و هارگریوز به پارامترهای بیشینه و کمینه دمای هوا در نواحی مرطوب شمال کشور

صفحه 1-24


2. برآورد نفوذ تجمعی آب به خاک با استفاده از توابع انتقالی در خاک های آهکی

صفحه 25-44


3. تعیین محل مناسب احداث سد زیرزمینی بر روی قنات (مطالعه موردی قنات دهن چنار حوزه آبخیز کلات شهرستان گناباد)

صفحه 45-64


4. پارامترهای کمیت به شدت و شکل های پتاسیم و ارتباط آن ها با کانی شناسی رس در برخی از خاک های آهکی تحت کشت انگور استان آذربایجان غربی

صفحه 65-84


5. اثر حذف ماده آلی بر قابلیت دسترسی و رهاسازی پتاسیم غیرتبادلی در خا کهای لسی استان گلستان

صفحه 85-104


6. در بخشی RUSLE با استفاده از مدل (K) برآورد عامل فرسایش پذیری از خاک های ناحیه نیمه خشک در شمال غربی ایران

صفحه 105-124


7. بررسی تأثیر وجود پوشش گیاهی بر ضریب زبری مانینگ دامنه در مراتع آق قلا گرگان

صفحه 125-142


8. مقایسه روش های پیل گریم و هاف برای تعیین الگوی توزیع زمانی بارش در ایستگاه سینوپتیک زابل

صفحه 143-160


9. محاسبه فراوانی نسبی چرخه های یخ و ذوب به منظور شناسایی مناطق پرمخاطره گیاهان زراعی و باغی مهم در استان خراسان رضوی

صفحه 161-178


10. بررسی ذخایر مواد آلی خاک دانه در خاک های رسی تحت کاربری مرتع تخریب شده و کشاورزی در زاگرس مرکزی

صفحه 179-194


11. برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل به کمک سیستم های هوشمند (منطق فازی و شبکه عصبی)

صفحه 195-202