1. برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی، کانی شناسی و میکرومورفولوژیکی توالی لس- خاک قدیمی به عنوان شاخصی از تغییر اقلیمی رسوب گذاری و خاک سازی(مطالعه موردی: گرگان، استان گلستان)

صفحه 1-27


2. الگوی مناسب پیش بینی پذیرش کانال های مدرن آبیاری (مورد مطالعه:منطقه سیاخ دارنجان در استان فارس)

صفحه 29-53


3. بررسی آزمایشگاهی اثر پلی وینیل استات بر فرسایش بادی خاک های مختلف در برابر ماسه

صفحه 55-75


4. بررسی تغییرات کیفیت آب رودخانه زرین گل استان گلستان

صفحه 77-95


5. استفاده از آزمون گاما برای انتخاب ورودی های بهینه در مدل سازی مقاومت برشی خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

صفحه 97-114


6. بررسی تأثیر اندازه ذرات و نوع عصاره گیر بر شکل های مختلف پتاسیم برخی کانی های میکایی و فلدسپات پتاسیم

صفحه 115-132


7. بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سرریزهای جانبی لبه تیز مرکب

صفحه 133-150


8. در تخصیص منابع آب MIKE BASIN و WEAP مقایسه مدل های (مطالعه موردی: رودخانه تالوار)

صفحه 151-167


9. تغییرات مکانی ارتباط بین انتقال فلزات سنگین و توزیع اندازه ذرات رسوبات معلق

صفحه 169-184


10. بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی مدل ترکیبی سرریز- دریچه استوانه ای و نیم استوانه ای در کانال های کوچک

صفحه 185-198


11. بررسی عملکرد هیدرولیکی سه نوع قطره چکان خارجی تنظیم شونده در فشارهای کارکرد مختلف

صفحه 199-211


12. DTPA تعیین حد بحرانی روی قابل استفاده خاک توسط عصاره گیرهای در باغ های زیر کشت هلو در استان گلستان SB-DTPA و

صفحه 213-225


13. بررسی اثر جاده سازی در وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل پایداری مطالعه موردی: حوضه آب خیز سد ایلام) ) FLAC SLOP دامنه

صفحه 227-239


14. مقایسه هزینه ترسیب کربن خاک در عملیات احیای مرتع توسط کاشت گونه های آگروپایرون الونگاتم و آتریپلکس لنتی فورمیس (مطالعه موردی: چپرقویمه گنبد)

صفحه 241-252


15. مقایسه عصاره گیر هم زمان سلطانپور با عصاره گیر متداول اولسن برای تخمین فسفر قابل استفاده گیاه در خاک های استان اصفهان

صفحه 253-258