1. مطالعة مورفولوژی و منشاء خاک های تشکیل شده بر روی سنگ های آهکی در منطقة آق امام (شمال شرق استان گلستان)

صفحه 1-24


2. تحلیل فراوانی متغیرهای سیلاب با استفاده از روش های پارامتری و ناپارامتری

صفحه 25-46


3. ضریب آب گذری آلمانی سرریزهای جانبی لبه تیز مستطیلی واقع در قوس 180درجه رودخانه در حالت جریان آزاد

صفحه 47-65


4. طراحی، ساخت و آزمون نازلهای شبیه ساز باران

صفحه 67-86


5. کاربرد تحلیل سلسله مراتبی فازی در تعیین مکان های مناسب جمع آوری آب باران (مطالعه موردی: دشت بیرجند)

صفحه 87-106


6. تخمین عمق حداکثر آب شستگی در پایین دست آب پایه تثبیت بستر با استفاده از روش ماشین های بردار پشتیبان

صفحه 107-125


7. مقایسه روش های جداسازی دبی پایه از هیدروگراف روزانه جریان (مطالعه موردی حوضه بالادست سد بوستان در استان گلستان)

صفحه 127-145


8. ارزیابی روش مبتنی بر تئوری آنتروپی چیو در برآورد توزیع سرعت و پیشبینی دبی جریان در رودخانه ها

صفحه 147-164


9. تغییر پذیری قابلیت هدایت الکتزیکی و نسبت جذب سدیم خاک و تأثیز آن ها بر رشد پسته

صفحه 165-181


10. تعیین سن آب زیرزمینی در سفره تحت فشار استان گلستان از طریق اندازه گیری تریتیوم

صفحه 183-199


11. بررسی راحتی انسان برمبنای شاخص های اقلیمی در مناطق گرم و خشک ایران

صفحه 201-218


12. تأثیر تغییرات زمانی بارندگی بر پاسخ هیدرولوژیکی خطی غیرخطی - حوضه های آبریز کوهستانی

صفحه 219-235


13. تأثیر عمق و فاصله زهکش های زیرزمینی بر تلفات نیترات در اراضی شالیزاری در فصل کشت کلزا

صفحه 237-252


14. شبیه سازی جریان رودخانه با استفاده از مدل هیدرولوژیکی توزیعی - WetSpa حوزه آبخیز کسیلیان

صفحه 253-261


15. بررسی اثر ترکیب لجن فاضلاب و سئولیت بر جذب سرب و کادمیوم در ریشه و برگ کنگرفرنگی (Cynara scolymus L.)

صفحه 263-273