نویسنده = سید مرتضی سیدیان
تعداد مقالات: 5
1. بررسی رابطه شاخص دبی پایه با دما و بارندگی به روش موجک همدوس (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گرگان‌رود)

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 1-25

10.22069/jwsc.2019.14684.2963

سید مرتضی سیدیان؛ حامد روحانی؛ معصومه فراستی؛ سید رضا حسینی


2. مدل‌سازی تصادفی بار رسوب با استفاده از جنگل تصادفی و رگرسیون چندک

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 103-122

10.22069/jwsc.2017.12600.2732

سید مرتضی سیدیان؛ حامد روحانی؛ ابولحسن فتح آبادی؛ مهسا جوادی علینژاد


4. بررسی عدم قطعیت شبیه‌سازی بارش آینده (مطالعه موردی: ایستگاه همدیدی بجنورد و مشهد)

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 189-204

10.22069/jwfst.2017.10433.2486

حامد روحانی؛ اعظم قندی؛ سید مرتضی سیدیان؛ مجتبی کاشانی


5. پیش بینی مشخصات کانال های پایدار با استفاده از محاسبات نرم

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 119-135

10.22069/jwfst.2016.9566.2380

سید مرتضی سیدیان؛ معصومه فراستی؛ علی حشمت پور؛ ابوالحسن فتح آبادی