واسنجی شاخص شدت خشکسالی‌ پالمر تحت شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک مناطق غرب و جنوب غرب ایران

دوره 22، شماره 5، دی 1394، صفحه 23-44

جواد بذرافشان؛ سمیرا شهبازی؛ پرویز ایران نژاد؛ تیمور سهرابی


ریز مقیاس‌سازی نقشه‌های رقومی برخی از ویژگی‌های سطحی خاک (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیز مرک، استان کرمانشاه)

دوره 23، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 23-43

10.22069/jwfst.2016.3017

شاهرخ فاتحی؛ جهانگرد محمدی؛ محمد حسن صالحی؛ عزیز مومنی؛ نورایر تومانیان؛ اعظم جعفری


ارزیابی عملکرد رگرسیون چندمتغیره، شبکه عصبی مصنوعی و برنامه‌ریزی بیان ژن در تخمین برخی خصوصیات خاک

دوره 24، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 23-44

10.22069/jwfst.2017.11811.2633

ابراهیم محمودآبادی؛ علیرضا کریمی؛ غلامحسین حق‌نیا؛ عادل سپهر


اعتبار سنجی دمای سطح حاصل از تصاویر ماهواره‌ای مودیس و لندست-5 (مطالعه موردی: مزارع گندم دشت مرودشت)

دوره 23، شماره 4، مهر 1395، صفحه 25-43

10.22069/jwfst.2016.8864.2260

علی اکبر سبزی پرور؛ الهام فخاری زاده شیرازی؛ سید محمد جعفر ناظم السادات؛ یوسف رضایی


تحلیل ریسک سامانه اصلی انتقال آب در شبکه‌های آبیاری با رویکرد سلسله مراتبی فازی

دوره 24، شماره 5، آذر 1396، صفحه 25-47

10.22069/jwsc.2017.12855.2754

مهدی اروجلو؛ سید مهدی هاشمی شاهدانی؛ عباس روزبهانی


بررسی رفتار فسفرقابل‌استفاده تحت شرایط غرقابی در خاکهای شالیزاری پس از کاربرد کود فسفره

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 25-46

10.22069/jwsc.2018.13698.2840

شهرام محمود سلطانی؛ مسعود کاووسی؛ مریم شکوری؛ مهرزاد الله قلی پور؛ مریم پیکان


ارزیابی عملکرد مخزن سد نهب در شرایط خشک سالی با استفاده از مدل MODSIM

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 25-42

10.22069/jwsc.2018.13364.2802

فرهاد میثاقی؛ جواد صادقیها


بررسی پیامد آتش‌سوزی بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در مراتع منطقه بدره (استان ایلام)

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 25-46

10.22069/jwsc.2018.14895.2998

زینب ریاحی؛ مسعود بازگیر؛ فاطمه ولی‌زاده کاخکی؛ محمود رستمی نیا


تخصیص بهینه منابع آب مخازن چاه‌نیمه سیستان تحت سناریوهای مدیریتی آب و خاک

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 25-46

10.22069/jwsc.2019.14606.2948

جواد شهرکی؛ علی سردارشهرکی؛ صفیه نوری


بررسی تغییرات زمانی و مکانی مؤلفه‌های بیلان آب و هیدروگراف تفکیک شده 
حوزه آبخیز ارازکوسه از طریق مدلسازی تغذیه آب زیرزمینی با مدل WetSpass

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 25-47

10.22069/jwsc.2020.17733.3330

زینب محمودی؛ عبدالرضا بهره مند؛ خدایار عبدالهی؛ امیر سعدالدین؛ شاپور کوهستانی؛ چوقی بایرام کمکی