کلیدواژه‌ها = بارش
ارتباط بین بارش و تراز آب زیرزمینی با استفاده از رگرسیون تاخیر زمانی

دوره 30، شماره 2، تیر 1402، صفحه 27-49

10.22069/jwsc.2023.21111.3624

یول آمان ناظری؛ نادر جندقی؛ مجتبی قره محمودلو؛ مجید عظیم محسنی


بررسی عدم قطعیت شبیه‌سازی بارش آینده (مطالعه موردی: ایستگاه همدیدی بجنورد و مشهد)

دوره 24، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 189-204

10.22069/jwfst.2017.10433.2486

حامد روحانی؛ اعظم قندی؛ سید مرتضی سیدیان؛ مجتبی کاشانی