اثر آب شور مغناطیسی شده بر اصلاح آب و خاک در آبیاری قطره ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 هیات علمی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده

به‌دلیل محدودیت منابع آب، تاکید بسیار زیادی بر استفاده موثر‌تر از منابع آب موجود و استفاده از آب‌های تلف شده و آب‌های شور و لب‌شور برای آبیاری می‌شود. لذا برای داشتن یک کشاورزی موفق لازم است فرایند شوری تحت کنترل در آید. برای اصلاح آب و خاک می‌توان از روش مغناطیسی کردن آب استفاده کرد. در این پژوهش مقدار رطوبت و شوری خاک اطراف قطره‌چکان‌ها در مراحل مختلف آبیاری، مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شامل دو تیمار آب آبیاری (آب مغناطیسی و آب غیر مغناطیسی) به‌عنوان عامل اصلی و سه سطح شوری شامل آب چاه، آب با شوری 5 و آب با شوری 10 دسی زیمنس بر متر به‌عنوان عامل فرعی بودند. طرح آزمایشی به‌صورت کرت دو بار خرد شده در قالب بلوک کامل تصادفی و با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که آبیاری با آب مغناطیسی نسبت به آبیاری معمولی، باعث افزایش مقدار رطوبت خاک در فاصله‌های مختلف از قطره‌چکان شد. همچنین آبیاری با آب مغناطیسی باعث کاهش مقدار هدایت الکتریکی خاک به‌میزان 31 درصد نسبت ‌به آبیاری معمولی شده بود. آبیاری مغناطیسی با صرفه‌جویی در مقدار آب مصرفی و برطرف نمودن مشکل شوری خاک-ها، قابل توصیه برای استفاده در بخش کشاورزی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of magnetized saline water on soil and water amendment in trickle irrigation

نویسندگان [English]

  • Manouchehr Heidarpour 1
  • Mojtaba Khoshravesh 2
  • Yekta Moshaveri 3
1 Professor, Isfahan University of Technology
2 Assistant Professor, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
3 MSc Student, Water Management Department, Islamic Azad University of Shiraz
چکیده [English]

Due to limited water resources, there is too much emphasis on the efficient use of present water resources and the use of waste water and saline and brackish water for irrigation. Therefore, for having a successful agriculture, it is necessary to the process come under the control of salinity. Magnetized water can be used for reclamation of water and soil. In this study the soil moisture and soil salinity around the emitter at different stage of irrigation have been investigated. The treatments including two treatments of irrigation water (magnetized water and non-magnetized water) as main treatments and three level of salinity including well water, saline waters 5 and 10 dS/m were a minor factor. Field experiment was performed as split split plot in randomized complete block with three replications. The results showed that irrigation with magnetized water as compared to normal irrigation, soil moisture increased in different distances from the emitter. Also, irrigation with magnetized water caused reduction of 31 percent of soil electrical conductivity than normal irrigation. The magnetized irrigation saving water use and solved the soil salinity problem, recommended for use in agriculture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emitter
  • Magnetized water
  • Salinity
  • soil moisture
  • Trickle irrigation