شبیه سازی جریان رودخانه با استفاده از مدل هیدرولوژیکی توزیعی - WetSpa حوزه آبخیز کسیلیان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Simulation of streamflow using a hydrological model-distributed wetSpa in kasilian watershed