1. تعیین تابع تولید برتر آب-شوری-عملکرد ماده خشک در دوره رشد رویشی خرما

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 251-266

مجید علی حوری


2. شبیه سازی شوری خاک تحت منبع خطی در یک خاک ناهمگن و در شرایط غیرماندگار

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 203-216

فیروزه جوادزاده؛ محمدرضا خالدیان؛ مریم نوابیان؛ پریسا شاهین رخسار