کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
تعداد مقالات: 13
4. واکاوی تعداد روزهای یخبندان ایستگاه همدید گرگان با رویکرد تغییر اقلیم

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 269-279

10.22069/jwsc.2019.14940.3006

عبدالرضا کاشکی؛ حسین ایمانی پور؛ مینا فیروزیزدی


5. بررسی عدم قطعیت شبیه‌سازی بارش آینده (مطالعه موردی: ایستگاه همدیدی بجنورد و مشهد)

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 189-204

10.22069/jwfst.2017.10433.2486

حامد روحانی؛ اعظم قندی؛ سید مرتضی سیدیان؛ مجتبی کاشانی


6. تأثیر تغییر اقلیم بر روی دبی حداکثر روزانه تحت شرایط عدم قطعیت (حوضه دینور استان کرمانشاه)

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 139-156

10.22069/jwfst.2017.10715.2513

سحر نجفیان؛ محمد رضا یزدانی؛ آرش آذری؛ محمد رحیمی


7. ارزیابی سالیانه مؤلفه های اقلیمی حوضه آبخیز کشف رود در دوره های آتی با استفاده از گزارش پنجم هیأت بین الدول تغییر اقلیم

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 217-233

10.22069/jwfst.2017.11186.2553

امیرحسین آقاخانی افشار؛ یوسف حسن زاده؛ علی اصغر بسالت پور؛ محسن پوررضا بیلندی


9. پیش بینی بارش های سنگین با توجه به تأثیرات تغییراقلیم قرن 21 در ایستگاه های منتخب استان گلستان

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 137-150

بهناز یازرلو؛ مهدی ذاکری نیا؛ محمد عبدالحسینی


10. رویکردی جدید برای ارزیابی عملکرد مدل‌های AOGCM در شبیه‌سازی رواناب

دوره 22، شماره 2، مرداد و شهریور 1394، صفحه 95-110

پریسا سادات آشفته؛ امید بزرگ‌حداد


11. بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر آبدهی حوضه با دخالت مدل هیدرولوژی (مطالعه موردی حوضه گالیکش در استان گلستان)

دوره 22، شماره 2، مرداد و شهریور 1394، صفحه 111-125

الهه سهرابیان؛ مهدی مفتاح هلقی؛ خلیل قربانی؛ سعید گلیان؛ مهدی ذاکری نیا