کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
تعداد مقالات: 13
1. بررسی اثر تغییر اقلیم بر نیاز آبی نخیلات در منطقه اهواز

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 135-153

عبدالحمید محبی


3. واکاوی تعداد روزهای یخبندان ایستگاه همدید گرگان با رویکرد تغییر اقلیم

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 269-279

عبدالرضا کاشکی؛ حسین ایمانی پور؛ مینا فیروزیزدی


5. بررسی عدم قطعیت شبیه‌سازی بارش آینده (مطالعه موردی: ایستگاه همدیدی بجنورد و مشهد)

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 189-204

حامد روحانی؛ اعظم قندی؛ سید مرتضی سیدیان؛ مجتبی کاشانی


6. تأثیر تغییر اقلیم بر روی دبی حداکثر روزانه تحت شرایط عدم قطعیت (حوضه دینور استان کرمانشاه)

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 139-156

سحر نجفیان؛ محمد رضا یزدانی؛ آرش آذری؛ محمد رحیمی


7. بررسی پاسخ هیدرولوژیکی جریان رودخانه به تغییر اقلیم (مطالعه موردی: حوضه آبریز سد دز)

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 333-348

رویا سادات موسوی؛ صفر معروفی


8. ارزیابی سالیانه مؤلفه های اقلیمی حوضه آبخیز کشف رود در دوره های آتی با استفاده از گزارش پنجم هیأت بین الدول تغییر اقلیم

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 217-233

امیرحسین آقاخانی افشار؛ یوسف حسن زاده؛ علی اصغر بسالت پور؛ محسن پوررضا بیلندی


9. رویکردی جدید برای ارزیابی عملکرد مدل‌های AOGCM در شبیه‌سازی رواناب

دوره 22، شماره 2، مرداد و شهریور 1394، صفحه 95-110

پریسا سادات آشفته؛ امید بزرگ‌حداد


10. پیش بینی بارش های سنگین با توجه به تأثیرات تغییراقلیم قرن 21 در ایستگاه های منتخب استان گلستان

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 137-150

بهناز یازرلو؛ مهدی ذاکری نیا؛ محمد عبدالحسینی


11. بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر آبدهی حوضه با دخالت مدل هیدرولوژی (مطالعه موردی حوضه گالیکش در استان گلستان)

دوره 22، شماره 2، مرداد و شهریور 1394، صفحه 111-125

الهه سهرابیان؛ مهدی مفتاح هلقی؛ خلیل قربانی؛ سعید گلیان؛ مهدی ذاکری نیا