نویسنده = مهدی مفتاح هلقی
تعداد مقالات: 9
1. بررسی آزمایشگاهی کارایی مواد نانوساختار بر کاهش عمق آبشستگی موضعی پایه پل در جریان غیرماندگار

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 197-213

10.22069/jwsc.2019.14092.2926

احسان قاسمی؛ عبدالرضا ظهیری؛ امیراحمد دهقانی؛ مهدی مفتاح هلقی


2. بررسی آزمایشگاهی اثر شیب مثبت دیواره در نیم‌رخ طولی بر ضریب آبگذری سرریز مثلثی

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 233-246

10.22069/jwsc.2019.15350.3058

مهدی مفتاح هلقی؛ امیر احمد دهقانی؛ خلیل قربانی؛ مهسا کریمی پور سورکوهی


3. بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی در سازه ترکیبی سرریز مرکب -روزنه

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 209-224

10.22069/jwsc.2018.11642.2775

ابراهیم شعبانی؛ عبدالرضا ظهیری؛ امیراحمد دهقانی؛ مهدی مفتاح هلقی


4. بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر آبدهی حوضه با دخالت مدل هیدرولوژی (مطالعه موردی حوضه گالیکش در استان گلستان)

دوره 22، شماره 2، مرداد و شهریور 1394، صفحه 111-125

الهه سهرابیان؛ مهدی مفتاح هلقی؛ خلیل قربانی؛ سعید گلیان؛ مهدی ذاکری نیا


5. تخمین ضریب آبگذری سازه ترکیبی سرریز- دریچه با استفاده از روش برنامه‌ریزی ژنتیکی

دوره 22، شماره 2، مرداد و شهریور 1394، صفحه 255-263

سمیرا سلامتی؛ امیراحمد دهقانی؛ مهدی مفتاح هلقی؛ عبدالرضا ظهیری


8. مقایسه روش های برآورد توزیع تنش برشی در عرض مجاری روباز

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 285-295

فاطمه هوشمندی؛ عبدالرضا ظهیری؛ امیر احمد دهقانی؛ مهدی مفتاح هلقی


9. مقایسه نتایج مدل ریاضی رسوبگذاری در مخزن سد ستارخان با داده‌های حاصل از رسوب‌سنجی Gstars3.0

دوره 21، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 297-304

مهدی مفتاح هلقی؛ سمیه فقیه مهربانی؛ هدی مسکار؛ امیر احمد دهقانی