1. ارزیابی و پیش‌بینی خشکسالی‌های آب زیرزمینی با استفاده از شاخص GRI و مدل‌های زنجیره مارکف مرتبه اول تا سوم (مطالعه موردی: دشت بروجن)

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 117-136

امیر خسروی دهکردی؛ رسول میرعباسی نجف آبادی؛ حسین صمدی بروجنی؛ احمدرضا قاسمی دستگردی


2. مقایسه عملکرد روش های ماشین بردار پشتیبان و شبکه های بیزین در پیش‌بینی جریان روزانه رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای)

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 171-186

فرشاد احمدی؛ فریدون رادمنش؛ رسول میرعباسی نجف آبادی