نویسنده = خلیل قربانی
برآورد رواناب ماهانه و فصلی با مدل‌های سری زمانی، درخت تصمیم و رگرسیون خطی چندمتغیره

دوره 28، شماره 4، دی 1400، صفحه 27-52

10.22069/jwsc.2022.19921.3533

هدیه خداخواه؛ خلیل قربانی؛ میثم سالاری جزی؛ محمد عبدالحسینی


تعیین زمان آبیاری گیاه فلفل قلمی با استفاده از روش کامپیوتری

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 229-241

10.22069/jwsc.2021.14950.3007

نگار نوروزی؛ موسی حسام؛ خلیل قربانی؛ ابوطالب هزار جریبی


کاربرد نظریه بازی‌ها در تعیین برداشت بهینه منابع آب (مطالعه‌ی موردی:حوضه آبریز قره سو)

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 69-87

10.22069/jwsc.2020.17430.3290

خلیل قربانی؛ مریم مفتاح هلقی؛ علی کرامت زاده؛ میثم سالاری جزی


تحلیل منطقه‌ای روند و نقطۀ شکست در سری‌های فصلی شاخص خشکسالی SPEI در ایران

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 185-200

10.22069/jwsc.2020.16525.3178

خلیل قربانی؛ صدیقه برارخان پور؛ اسماعیل ولیزاده؛ عبدالجبار ملااراضی


بررسی آزمایشگاهی ضریب آبگذری سازه سرریز-دریچه مرکب قوسی

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 45-63

10.22069/jwsc.2020.15349.3059

مهدی مفتاح هلقی؛ عبدالرضا ظهیری؛ خلیل قربانی؛ نرجس محمودی سفیدکوهی


مدل‌سازی دمای آب رودخانه‌ها با استفاده از برنامه‌ریزی بیان ژن (مطالعه موردی: رودخانه محمّد‌آباد در استان گلستان)

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 237-244

10.22069/jwsc.2020.15635.3082

مرضیه کرامتلو؛ عبدالرضا ظهیری؛ اسماعیل کردی؛ خلیل قربانی؛ امیر احمد دهقانی


بهینه سازی الگوی کشت با استفاده از برنامه ربزی آرمانی (مطالعه موردی: حوضه آبریز قره سو)

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 163-180

10.22069/jwsc.2020.16875.3223

خلیل قربانی؛ مریم مفتاح هلقی؛ علی کرامت زاده؛ میثم سالاری جزی


بررسی آزمایشگاهی اثر شیب مثبت دیواره در نیم‌رخ طولی بر ضریب آبگذری سرریز مثلثی

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 233-246

10.22069/jwsc.2019.15350.3058

مهدی مفتاح هلقی؛ امیر احمد دهقانی؛ خلیل قربانی؛ مهسا کریمی پور سورکوهی


ارزیابی دقت 20 مدل تجربی برآورد تبخیر-تعرق مرجع مناطق ساحلی در اقلیم های مختلف

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 307-320

10.22069/jwsc.2018.14411.2917

خلیل قربانی؛ توحید علیقلی‌نیا؛ نگار رسولی مجد


ارزیابی روش کریجینگ بیزین تجربی در پهنه‌بندی تراز آب زیرزمینی

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 165-182

10.22069/jwsc.2018.13571.2826

خلیل قربانی؛ میثم سالاری‌جزی؛ الناز فرنیا


مقایسه تطبیقی مدل های داده کاوی در ریزمقیاس نمایی بارش و دما (مطالعه موردی : حوضه آبخیز بازفت صمصامی)

دوره 24، شماره 5، آذر 1396، صفحه 227-240

10.22069/jwsc.2017.12192.2669

هدی قاسمیه؛ نوید دهقانی؛ سیدجواد ساداتی نژاد؛ خلیل قربانی؛ امیراحمد دهقانی


برآورد جریان ماهانه در حوضه‌های فاقد آمار با استفاده از پارامترهای اقلیمی و فیزیوگرافی حوضه

دوره 23، شماره 3، مرداد 1395، صفحه 207-224

10.22069/jwfst.2016.3194

خلیل قربانی؛ زهرا نعیمی کلورزی؛ میثم سالاری جزی؛ امیراحمد دهقانی


ارزیابی روش‌های هیدرولوژیکی و داده‌کاوی در شبیه‌سازی و پیش‌بینی دبی جریان ماهانه

دوره 23، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 203-217

10.22069/jwfst.2016.3027

خلیل قربانی؛ الهه سهرابیان؛ میثم سالاری‌جزی


مطالعه تطبیقی پهنه های اقلیمی استان گلستان تحت سناریوهای مختلف تغییر اقلیم

دوره 22، شماره 5، دی 1394، صفحه 187-202

مهرناز بذرافشان؛ مهدی مفتاح هلقی؛ خلیل قربانی؛ نوذر قهرمان


بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر آبدهی حوضه با دخالت مدل هیدرولوژی (مطالعه موردی حوضه گالیکش در استان گلستان)

دوره 22، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 111-125

الهه سهرابیان؛ مهدی مفتاح هلقی؛ خلیل قربانی؛ سعید گلیان؛ مهدی ذاکری نیا