نویسنده = سیداسدالله محسنی موحد
مقایسه عملکرد لوبیا در سیستم های آبیاری شیاری، تیپ و رین فلت

دوره 28، شماره 2، تیر 1400، صفحه 195-210

10.22069/jwsc.2021.18961.3443

جهانگیر رودبارانی؛ جواد مظفری؛ سیداسدالله محسنی موحد


تاثیر همزمان بزرگنمایی سرریز و آبگیری نسبی بر روی انتقال رسوبات بستر به کانال آبگیر در بندهای انحرافی

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 191-206

10.22069/jwsc.2019.15792.3099

داود داود مقامی؛ حسین بانژاد؛ سیداسدالله محسنی موحد؛ جواد مظفری


مطالعه آزمایشگاهی و عددی مشخصات هیدرولیکی جریان عبوری از سرریز لبه تیز در اثر بالا آمدگی بستر بالادست

دوره 24، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 265-278

10.22069/jwfst.2017.11245.2561

داود داود مقامی؛ حسین بانژاد؛ مجتبی صانعی؛ سید اسدا... محسنی موحد