مدل ریاضی شبه دوبعدی تخمین دبی جریان در سرریزهای لبه تیز مرکب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Quasi-two dimensional mathematical model for prediction of flow discharge over compound sharp-crested weirs