اثر قارچ میکوریز آربسکولار، باکتری، و تنش خشکی بر شکلهای مختلف پتاسیم در خاک و جذب پتاسیم در گیاه ذرت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد/ دانشگاه شیراز

2 دانشجوی سابق

3 پروفسور / دانشگاه شیراز

4 دانشیار/ دانشگاه شیراز

چکیده

چکیده:
به منظور بررسی اثر عوامل میکروبی و تنش خشکی بر شکلهای مختلف پتاسیم و مقدار جذب آن توسط گیاه، آزمایش گلخانه‌ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل قارچ میکوریز آربسکولار در دو سطح ‌(تلقیح نشده با قارچ و‌ تلقیح شده با قارچ گلوموس اینترارادیسز)‌، باکتری در دو سطح (تلقیح نشده با باکتری و تلقیح شده با باکتری ‌سودوموناس فلورسنس‌) و تنش خشکی در چهار سطح (بدون تنش، تنشFC 75%، تنش FC50% و تنشFC 25%) بود. با افزایش تنش خشکی غلظت شکلهای مختلف پتاسیم و جذب پتاسیم توسط گیاه افزایش و درصد کلنیزاسیون ریشه کاهش یافت. کاربرد قارچ میکوریز و باکتری درصد کلنیزاسیون ریشه را به طور معنی‌داری افزایش داد. با افزایش تنش خشکی، کاربرد به تنهایی قارچ و کاربرد همزمان قارچ و باکتری، شکلهای مختلف پتاسیم و بدنبال آن مقدار جذب پتاسیم گیاه را نسبت به به سطح بدون کاربرد قارچ و باکتری افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Arbuscular Mycorrhizal Fungus, Plant Growth Promoting Rhizobacterium, and Drought Stress on Different Forms of Soil Potassium and Potassium Uptake of Maize

نویسندگان [English]

  • Majid Baghernejad 1
  • Elmira Lotfi 2
  • Najaf ali Karimian 3
  • Mehdi Zarei 4
1 Professor / Shiraz University
2 Former Student
3 Professor/ Shiraz University
4 Associate Professor / Shiraz University
چکیده [English]

Abstract
A set of greenhouse experiments in a factorial completely randomized design was conducted to evaluate the effects of arbuscular mycorrhizal fungus (Glomus intraradices), Pseudomonas fluorescence bacteria, and drought stress on potassium absorption by maize (Zea mays) and also on different forms of potassium in a calcareous soil. The factors were consisted of arbuscular mycorrhizal (AM) fungus at two levels: G0 (not inoculated with fungus) and G1 (inoculated with Glomus intraradices), bacteria at two levels: B0 (not inoculated with bacterium) and B1 (inoculated with Pseudomonas fluorescence) and drought stress at four levels: S0 (without stress), S1 (%75 FC), S2 (%50 FC) and S3 (%25 FC). As drought stress increased, the concentration of potassium different forms and uptake increased, and root colonization percent decreased. Co-application of mycorrhizal fungus and bacterium significantly increased root colonization percent. With increasing of drought stress levels, singly using of fungus and co-application of mycorrhizal fungus and bacterium in comparison with non inoculated treatments increased the concentration of potassium different forms and uptake.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Glomus intraradices"
  • "Pseunomonas fluoresence"
  • Potassium uptake"
  • "Drought stress"
  • "Maize"