ارزیابی خطر فرسایش خندقی با مدل‌های آماری در میان‌حوضه ناغان، استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

در این تحقیق کارایی روش‌های آماری چندمتغیره گام‌به‌گام و آماری چندمتغیره لجیستیک در پهنه‌بندی خطر فرسایش خندقی در میان‌حوضه ناغان به منظور تعیین مدل برتر جهت مدیریت خطر مورد مقایسه قرار گرفتند. از طریق انجام بازدید میدانی در کل حوضه و استفاده از اطلاعات محلی، و دستگاه GPS، فهرست‌برداری و نقشه پراکنش خندق‌ها تهیه گردید. با مرور منابع قبلی و بررسی میان‌حوضه آبخیز ناغان 15 عامل ارتفاع، شیب، جهت، سنگ‌شناسی، دما، فاصله از جاده، کاربری اراضی، میزان بارش و خاک‌شناسی شامل بافت خاک، عمق خاک، کربن آلی، EC، pH، آهک Caco3، گروه هیدرولوژیکی، به عنوان عوامل موثر بر فرسایش خندقی انتخاب و نقشه خطر نسبی فرسایش خندقی براساس2 روش تهیه گردید. برای ارزیابی صحت مدل‌ها از شاخص‌های ROC و Qs استفاده گردید. مدل آماری رگرسیون چندمتغیره گام‌به‌گام با ROC برابر 876/0 به عنوان مدل مناسب‌تر برای حوضه انتخاب گردید. نتایج نشان داد که در حدود 31 درصد از مساحت حوضه در کلاس‌های خطر زیاد و خیلی زیاد واقع شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of gully erosion hazard by statistical models in Naghan Inter basin, Chaharmahal Va Bakhtiari province

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Karimi Sangchini
  • Karimi Sangchini
چکیده [English]

In this paper, compared applicability stepwise and logistic multivariate regression, two hazard statistical analysis methods in order to determine suitable model for gully erosion hazard management of Naghan inter basin. First, Gullies was mapped through field observation, using native and agency watershed management information’s and using GPS set. Through reviewing literature and studying conditions of Naghan inter basin, 15 factors elevation, slope, aspect, lithology, temperature, distance from road, land use, precipitation amount and soil forming factor include soil texture, soil depth, organic carbon, Caco3, EC, pH and hydrological group were chosen as effective factors on gully erosion and relative hazard map was prepared via 2 models. Qs and ROC indexes was used for evaluation of models accuracy. Stepwise multivariate regression model is selected as suitable model for Naghan inter basin with ROC equal to 0.876. Results show that about 31% of the watershed area was located in high and very high hazard classes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gully erosion hazard
  • statistical models
  • Qs and ROC indexes
  • Naghan inter basin