تحلیل پارامترهای مؤثر بر پتانسیل تبخیری مخازن خورشیدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

نمک‌زدایی توسط تابش خورشیدی یکی از راهکارهای مناسب جهت تصفیه آب شور می‌باشد که با توجه به کاربرد انرژی تجدیدپذیر تابش خورشیدی، بعنوان روشی جهت تأمین آب شیرین در راستای توسعه پایدار و سازگار با محیط زیست بشمار می‌آید. سیستم آبیاری تراکمی، ایده توسعه یافته نوینی است که همگام با استفاده از انرژی‌های تجدید‌پذیر، مسائل زیست محیطی را نیز با کاربرد آب‌های شور مد نظر قرار می‌دهد. این سیستم جهت تأمین آب آشامیدن و نیاز آبی گیاهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. اصلی‌ترین جزء این سیستم که نقش تأمین آب شیرین را بر عهده دارد، مخزن خورشیدی می-باشد. مخازن خورشیدی از انرژی تابشی خورشید جهت نمک‌زدایی آب شور استفاده می‌کنند. در این مطالعه به بررسی تأثیر عوامل جوی و پارامتر سطح پایه مخزن بر پتانسیل تبخیری مخازن خورشیدی در یک دوره آماری یکساله پرداخته شده است که هدف از این تحقیق، تلاش در جهت تعیین و توصیه استفاده از مخازنی با توان تبخیری بالا می‌باشد. نتایج این تحقیق گویای درجه وابستگی بالای پتانسیل تبخیری مخازن به عوامل جوی بود که شدت وابستگی این پارامتر به عوامل جوی شامل رابطه مثبت دمای هوای محیط(95/0R=)، رابطه مثبت تعداد ساعات آفتابی در روز (73/0R=) و رابطه منفی رطوبت نسبی محیط (72/0-R=) می‌باشد. همچنین مشاهدات نشان داد که با کاهش سطح مخازن خورشیدی، پتانسیل تبخیری مخازن افزایش خواهد یافت و نتایج بررسی تأثیر سطح پایه مخازن با آنالیز واریانس، بیانگر وجود اختلاف در سطح معنی‌داری یک درصد بین تبخیر از مخازن خورشیدی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Parameters Affecting on the Potential of Solar Stills Evaporation

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ahmadi Nik
  • Ahmad Ahmadi Nik
University of Tehran
چکیده [English]

Desalination by solar radiation is one of the efficient ways to filter sea water and regarding the renewable solar radiation energy application as a way to provide sweet water is regarded in line with sustainable development and adaptable to environment. Condensation irrigation system is a developed modern idea which takes into consideration environmental issues together with application of sea water. This system is being used for providing drinking water and plantation. The major part of this system that is responsible for providing sweet water is solar still. Solar stills utilize solar radiation for sea water desalination. In the present research, the effect of atmospheric factors and solar still base surface parameter on the evaporation potentiality in solar stills has been investigated in a one-year statistic period that purpose of this study, is trying to determine and recommend using stills with high evaporation potential. Results of this study indicate high dependency degree of stills evaporation potential to atmospheric factors that the intensity dependency of this parameter is including: positive relationship of ambient air temperature (R=0.95), the positive relationship of the number of sunshine hours per day (R=0.73) and negatively relationship relative humidity (R=-0.72). These observations also showed that by reducing the solar stills surface, evaporation potentiality in solar stills will increase and Investigate the effect of solar still base surface by ANOVA results indicated significant differences at the one percent level between evaporation from Solar Stills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • relative humidity
  • Solar Stills Base Surface
  • Sunny Hours
  • Temperature
  • Condensation Irrigation System