بررسی روند سری های زمانی پدیده گرد و غبار در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روش های آماری نا پارامتری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه زابل

چکیده

استان سیستان و بلوچستان از جمله مناطقی است که سالانه شاهد طوفان های گرد و غبار فراوان می باشد. لذا در این مطالعه به بررسی روند سری های زمانی پدیده گرد و غبار با استفاده از روش های آماری ناپارامتری پرداخته شده است. برای این منظور از آمار هفت ایستگاه بالای 20 سال دوره آماری (2008-1986) استفاده گردید. در ابتدا برای کلیه ایستگاه های مورد مطالعه در سری های زمانی ماهانه، فصلی و سالانه آماره های آزمون ناپارامتری محاسبه و سپس معنی داری این آماره ها در سطوح 95% و 99% مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که همه ایستگاه‌ها دارای روند صعودی می‌باشند. اما در ماه‌های گرم و خشک در تمامی ایستگاه‌ها روند صعودی بیشتر از ماه های دیگر سال می‌باشند. نتایج پژوهش نشان داد که حداکثر روند به صورت صعودی در فصول تابستان و پاییز با میزان سطح اطمینان 99 درصد می باشد.نتایج بررسی روند و جهت آن برای فصول مختلف نشان داد که در سطح استان تنها بخش شرقی در محدوده ایستگاه های خاش و سراوان دارای روند معنی داری نمی باشند و سایر بخش های استان دارای روند معنی دار می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trend Analysis the Number of Dusty Days in The Sistan and Baluchistan Province (IRAN) Using Non-Parametric Statistics

چکیده [English]

In this study, some available dusty day's data were analyzed to identify the trend of dusty day by synoptic stations in the Sistan and Baluchistan Province. It was identified that all selected weather stations have the complete, long-enoughrecorded data. To provide a preliminary view of a subjected climatology, the average number of days with dust yearly and monthly data have been examined. It was determined that inside of the study area, the occurrence of days with dust are not homogeneous and such phenomena increases from the south to the north. To review the trend of occurrence of dusty day's non-parametric statistical methods of Mann-Kendall was accordingly introduced to the data. Primary results showed that this method could be adapted for signifying of the existing trend types. Result showed that all stations have positive trend in monthly and yearly periods. But in warm months (May, June, July and August) positive trend are larger than other months.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dusty days
  • Mann-Kendall method
  • Sistan and Baluchistan Province