بررسی روند تغییرات ترازآب زیرزمینی( مطالعه موردی:دشت ارومیه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه- گروه مهندسی آب

2 دانشگاه ارومیه

چکیده

منابع آب‏ زیرزمینی پس از یخچالهای قطبی، دومین منبع آب شیرین موجود در جهان بشمار می‏روند. بررسی تغییرات سطح آب زیرزمینی در برنامه‏ریزی و مدیریت پایدار منابع آب هر منطقه از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این تحقیق روند تغییرات تراز آب زیرزمینی 31 ایستگاه پیزومتری در مقیاس ماهانه و سالانه در منطقه دشت ارومیه در دوره آماری 2011-2002 با آزمون ناپارامتری من-‏کندال مورد بررسی قرار گرفت. برای هر سری زمانی شیب خط روند با استفاده از روش تخمین‏گرسن محاسبه شد. همگنی روند تغییرات عمق آب زیرزمینی با روش وان بل وهوقس مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که در همه ایستگاه‏ها تراز آب زیرزمینی دارای روند منفی و در 56% ایستگاه‏ها روند منفی در سطح احتمال 1% معنی دار بودند. بررسی شیب خط روند نشان داد که بطور متوسط تراز آب زیرزمینی در دشت ارومیه حدود 9/19 سانتی متر در سال در دهه اخیر در حال کاهش است. همچنین نتایج آزمون همگنی نشان داد که روند عمق آب زیرزمینی در دشت ارومیه در ماه‏های مختلف و در ایستگاه‏های مختلف در سطح احتمال 5% غیر‏همگن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of groundwater level changes trend(Case Study: Urmia plain)

نویسنده [English]

  • Javad behmanesh 1
چکیده [English]

In the world, groundwater resources are counted the second freshwater resources after polar glaciers. Investigating changes in groundwater levels in any region has an important role in planning and sustainable water resources management. In the present research, trend analysis was conducted on groundwater level of 31 piezometeric stations in the monthly and annually scales in the period of 2002-2011 using Mann-Kendall non-parametric test. Trend line slope was estimated by using Sen’s estimator for each time series. Homogeneity of trend was tested using the Van Belle and Hughes method. The results showed that the trend of groundwater level for all stations was negative and the negative trend in 1% probability level was significant for 56 percent of the stations. The investigation of trend line slopes revealed that in average, the groundwater level of Urmia plain has been decreased about 19.9 cm/year. Also, the results of homogeneity test of trend in 5% probability level showed that the trend was non-homogeneous for different months and heterogeneous for various stations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • trend analysis
  • Sen’ s estimator
  • groundwater level
  • Urmia plain
  • Mann-Kendall