توسعه توابع انتقالی با استفاده از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی اعماق مختلف خاک جهت برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجور/دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 هیات علمی گروه مهندسی آب- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

هدایت هیدرولیکی اشباع یکی از پارامتر‌های مهم در مسائل مرتبط با آب و خاک می‌باشد. این تحقیق با هدف تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع (Ks) برای 280000 هکتار از اراضی شمالی رودخانه‌های قره‌سو- گرگانرود انجام شد. برای این منظور از اطلاعات مربوط به 188 پروفیل خاک استفاده شد. پارامتر‌های زودیافت مورد استفاده شامل تعدادی از خصوصیات فیزیکی خاک منطقه (تا عمق 6 متر)، خصوصیات شیمیایی خاک (تا عمق 5/1 متر) و برخی از خصوصیات شیمیایی آب موجود در چاهک‌ها بود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر ترکیب پارامتر‌های زودیافت فیزیکی و شیمیایی برداشت شده از اعماق مختلف خاک در دقت مدل‌های برازش داده شده بود. به همین منظور، سه مدل با ورودی‌های متفاوت پیشنهاد شد. در ایجاد مدل اول از خصوصیات شیمیایی آب و خاک، در مدل دوم از پارامتر‌های فیزیکی خاک و در مدل سوم از ترکیب پارامتر‌های مربوط به دو مدل قبل استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که مدل سوم با مقدار R2، R2adj و RMSE به ترتیب 61/0، 56/0 و 34/0 از دقت بیشتری برخوردار می‌باشد. همچنین مقدار ME برای سه مدل پیشنهادی به ترتیب 05/0، 02/0 و 06/0 محاسبه شد. نتایج آزمون صحت سنجی نشان داد که میانگین مقادیر پیش‌بینی شده‌ و اندازه‌گیری شده‌ی Ks در تمامی مدل‌ها، اختلاف معنی‌داری ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Develop Pedotransfer Functions by Using of Soil Physical and Chemical Properties in Different Depths to Estimate the Saturated Hydraulic Conductivity

چکیده [English]

Saturated hydraulic conductivity is an important factor in the related issues to water and soil. The aim of this study was to estimate the saturated hydraulic conductivity (Ks) for 280,000 hectares of land in the Northern Rivers Gharasoo - Gorganroud. For this purpose was used data from 188 soil profiles. Available soil information includes some of the physical properties of soil (till the depth 6 m), some of the chemical properties of the soil (till the depth 1.5 m) and some chemical properties of the water in the wells. The aim of the present study was evaluating the effects of combined physical and chemical available parameters from different depths on the accuracy of the models were fitted. To this end, three models were proposed with different inputs. The first model was created by using the chemical properties of water and soil, the second model was developed by using soil physical parameters and third model were created by combining parameters of the two previous models. The results showed that the third model is more accurate and the value of R2, R2adj and RMSE, respectively was, 0.61, 0.56 and 0.34 also ME values for the three models respectively was 0.05, 0.02 and 0.06. Verification test results showed that the average predicted values and the measured Ks in all models, with no significant difference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Available Parameters
  • Auger hole Method
  • Regression Model
  • Golestan Province