بررسی اثر ترکیب لجن فاضلاب و سئولیت بر جذب سرب و کادمیوم در ریشه و برگ کنگرفرنگی (Cynara scolymus L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigation the effect of sewage sludge and zeolite on the absorption by cadmium and lead of roots and leaves of artichoke (Cynara scolymus L)