تغییر پذیری قابلیت هدایت الکتزیکی و نسبت جذب سدیم خاک و تأثیز آن ها بر رشد پسته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Variability of soil electrical conductivity and sodium adsorption ratio and their impact on growth Pistachio