ارزیابی روش مبتنی بر تئوری آنتروپی چیو در برآورد توزیع سرعت و پیشبینی دبی جریان در رودخانه ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluation of entropy based chiu’s method for prediction of the velocity distribution and discharge in rivers