مطالعة مورفولوژی و منشاء خاک های تشکیل شده بر روی سنگ های آهکی در منطقة آق امام (شمال شرق استان گلستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The origin and morphology of soils formed on limestone rocks in Aq- Emam area (northeast Golestan province)