ارزیابی مدل HYDRUD-1D در شبیه سازی رطوبت و نیتروژن در خاک مزرعه پیاز تحت آبیاری قطره ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Assessment of HYDRUD-1D model in simulation of soil moisture and nitrogen in onion farm under drip irrigation