1. مقایسه عملکرد مدلهای ماشین بردار پشتیبان، برنامه ریزی بیان ژن وشبکه بیزین در پیش بینی جریان رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه کشکان)

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 161-177

رضا دهقانی؛ حجت الله یونسی؛ حسن ترابی پوده


2. ارزیابی عملکرد توابع کرنل در تخمین جریان رودخانه‌ها با استفاده از ماشین بردار پشتیبان

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 69-89

محمد عیسی زاده؛ حجت احمدزاده؛ محمدعلی قربانی


3. مقایسه عملکرد روش های ماشین بردار پشتیبان و شبکه های بیزین در پیش‌بینی جریان روزانه رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای)

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 171-186

فرشاد احمدی؛ فریدون رادمنش؛ رسول میرعباسی نجف آبادی