1. مقایسه عملکرد روش های ماشین بردار پشتیبان و شبکه های بیزین در پیش‌بینی جریان روزانه رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای)

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 171-186

فرشاد احمدی؛ فریدون رادمنش؛ رسول میرعباسی نجف آبادی