1. ارزیابی شاخص های بارش استاندارد شده و بارش-تبخیر-تعرق استاندارد شده در تشخیص ترسالی

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 207-221

نازگل حسینی پژوه؛ خالد احمدالی؛ علیرضا شکوهی


2. پیش‌بینی فرم بستر رودخانه‌های ماسه‌ای با استفاده از روش درخت تصمیم

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 315-324

مسعود کرباسی؛ نگین میرمرسلی


3. ارزیابی عملکرد مدل WRF در شبیه سازی بارش‌های سنگین

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 229-242

لیلا گودرزی؛ محمد ابراهیم بنی حبیب؛ پروین غفاریان


4. برازش الگوی فصلی سری زمانی به میزان آب‌دهی رودخانه‌ها در دامنه زمان (مطالعه موردی: رودخانه اترک)

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 307-315

محسن رضانژادکشتلی؛ منوچهر بابانژاد؛ آرش امینی


5. پیش بینی سطح تراز دریاچه ارومیه با استفاده از مدل‌ سری‌های زمانی خطی

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 287-296

جواد بهمنش؛ مجتبی مروج؛ کیوان خلیلی