1. کارایی روش های حداقل مربعات معمولی (OLS) و شبکه بیزین در تخمین درصد سدیم تبادلی (ESP) خاک

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 225-238

علی باریکلو؛ مسلم ثروتی؛ محمدصادق علیائی


2. کارایی فرامدل‌های شبیه ساز بیان ژن و شبکه عصبی-فازی در مدلسازی هیدروگراف معرف آبخوان

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 49-69

محمدرضا گلابی؛ معصومه زینعلی؛ مهدی بهرامی


3. مدل سازی و تهیه نقشه پتانسیل آب های زیرزمینی با استفاده از روش ترکیبی داده محور تابع شواهد قطعی- شاخص آنتروپی (مطالعه موردی: حوزه نجف آباد)

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 25-48

علیرضا عرب عامری؛ خلیل رضایی؛ مجتبی یمانی؛ کورش شیرانی


4. تعیین تابع تولید برتر آب-شوری-عملکرد ماده خشک در دوره رشد رویشی خرما

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 251-266

مجید علی حوری


5. ارزیابی روش های مدل سازی و طبقه بندی نظارت شده در تهیه نقشه شوری خاک با استفاده از تصاویر ASTER و ETM

دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 123-140

امیرحسین هاتفی اردکانی؛ مصطفی کریمی؛ محمد رضا اختصاصی؛ عباس پایدار اردکانی