کلیدواژه‌ها = رسوب غیرچسبنده غیریکنواخت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی سرعت آستانه ی حرکت رسوبات غیرچسبنده ی غیریکنواخت درکانال های آبیاری و زهکشی

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 217-229

حسین خزیمه نژاد؛ رسول مظلوم شهرکی؛ محمد حسین نجفی مود؛ علی شهیدی