1. تاثیر گوگرد بر برخی از خصوصیات شیمیایی خاک و غلظت عناصر غذایی در دانه گندم (Triticum astivum L.)

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 265-280

محمد حسین داوودی؛ جلال قادری؛ کاظم خاوازی


2. تشدید استخراج روی از خاک توسط تربچه با استفاده از EDTA و اسید سولفوریک

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 1-22

طاهره منصوری؛ احمد گلچین؛ جیران فریدونی؛ مصیب وفایی