1. تعیین تابع تولید برتر آب-شوری-عملکرد ماده خشک در دوره رشد رویشی خرما

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 251-266

مجید علی حوری