1. بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کینوا (رقم Titicaca)

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 251-266

صابر جمالی؛ حسین شریفان